Dokumenty

- Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Divišov 19.11.2016


-------------------------------------------------------------------------

Datum, čas a místo konání: 19.11.2016 od 18 hod. v zasedací místnosti sokolovny

Přítomni: viz prezenční listina

· Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

Návrh: zapisovatel ses. Jitka Simandlová

ověřovatelé zápisu ses. Růžena Polesná, br. Zdeněk Eichler

Hlasování: pro 9 , proti 0 , zdržel se 0

Výbor zvolil zapisovatele schůze ses. Jitku Simandlovou a ověřovatele zápisu ses. Růženu Polesnou a br. Zdeňka Eichlera.

2. Schválení programu:

1) kontrola zápisu z minulé schůze

2) úspora energií formou aukce

3) přijetí sponzorského daru

4) seznámení s možným dotačním programem pro mládež

5) členské známky na rok 2017

6) propůjčení pozemku pod sokolovnou

7) sokolský ples

8) různé

9) diskuse

10) závěr

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Výbor odsouhlasil navržený program.

3) Kontrola zápisu z minulé schůze:

Jednatelka provedla kontrolu zápisu z výborové schůze ze dne 23.9.2016.

Výbor vzal na vědomí.

4) Úspora energií formou aukce:

Jelikož se nepodařilo dohledat smlouvy s dodavateli energií, je nutné požádat dodavatele o zaslání opisů

smluvních dokumentů.

Na plyn zajistí br. Eichler a br. Míka , elektřinu ses. Houžvičková

Br. Eichler a br. Míka poté zajistí přípravu, podpisy, odeslání výpovědí stávajícím dodavatelům

a přípravu dokumentů s novým dodavatelem energií vzešlým z aukce.

Výbor bere na vědomí.

5) Přijetí sponzorského daru:

Ses. Simandlová předala výboru finanční dar ve výši 2000,-Kč od br. Jiřího Frynty.

Výbor souhlasí s přijetím daru, který bude použit pro činnost s dětmi.

Br. Eichler a br. Míka zajistí vypracování a předání děkovného dopisu.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Výbor odsouhlasil přijetí daru ve výši 2000,-Kč.

6) Seznámení s možným dotačním programem pro mládež:

Br. Míka seznámil výbor s dotačním programem MŠMT vhodným pro děti a mládež.

Termín podání 30. 11. 2016 nelze stihnout.

Bude konzultováno s Ing. Kratochvílem manažerem Choposu a vedoucími oddílů stolního tenisu

a cvičení dětí.

Zajistí br. Eichler a br. Míka.

Výbor bere na vědomí.

7) Členské známky na rok 2017:

Starostka navrhuje výboru neposkytovat slevu na členskou známku pro rok 2017 v kategorii

dospělých a vybírat v plné výši 500,-Kč.

Současná finanční situace není dobrá a i případné dotace slevu nedovolují.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Výbor odsouhlasil výběr za členské známky v kategorii dospělých v roce 2017 v plné výši

tj. 500,- Kč na člena.

8) Propůjčení pozemku pod sokolovnou:

Br. Eichler navrhl výboru k projednání možného poskytnutí pozemku p.č. 307, zast. plocha

a nádvoří v k.ú. Divišov ( pozemek pod sokolovnou) Městysi Divišov k využití v projektu

Revitalizace náměstí.

Br. Eichler a br. Míka zajistí zaslání výzev majitelům k odstranění nelegálních staveb umístěných

na pozemku.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Výbor odsouhlasil poskytnutí výše uvedeného pozemku Městysi Divišov.

9) Sokolský ples:

Starostka seznámila výbor s organizací sokolského plesu 7. 1. 2017.

Hudba Horváth band, předprodej vstupenek Vondrákovi, vstup 120,-Kč , do tomboly se nebude kupovat žádný alkohol.

Plakáty a vstupenky zajistí ses. Bělíková, úklid sokolovny 

5. 1. 2017 ( čtvrtek ) v 18. hodin. Výbor bere na vědomí.

10) Různé:

- br. Míka seznámil výbor s informací , že byla uhrazena první splátka dluhu pí. Dubové.

- neutěšený stav ohledně ukládání cvičebních pomůcek v tělocvičně ZŠ br. Eichler a br. Míka v nejbližší době zkontaktují ředitele školy a budou hledat návrh možného řešení.

- byla projednána nejbližší jubilea členů sokola

- br. Míka informoval výbor o konání koncertu dětí z mateřského centra dne 13. 12. 2016 v budově sokolovny a navrhl v rámci podpory práce z dětmi účtovat náklady na spotřebované energie ve výši 50%.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Výbor odsouhlasil podporu výše uvedené akce.

11) Diskuse:

- host br. Vlk se dotázal na termín konání Valné hromady v roce 2017

v současné době nelze určit přesně, pravděpodobně v březnu.

12) Závěr:

- schůze ukončena ve 20.00. hodin

- termín další výborové schůze bude upřesněn dle potřeby.

Zapsal:

Zápis ověřili: